Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD Nasze Bieszczady dobiegają finału. Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 października 2015 15:03

W dniu 22 października 2015r. o godzinie 16:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1, zostanie przedstawiona Lokalna Strategia Rozwoju w wersji wstępnej do której uczestnicy spotkania będą zgłaszać swoje uwagi, które zostaną uwzględnione w finalnych pracach nad dokumentem.

Na przełomie sierpnia i września Stowarzyszenie LGD Nasze Bieszczady informowało, o rozpoczęciu prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia w ramach Leader PROW 2014-2020. W związku z powyższym zwracaliśmy się do mieszkańców obszaru LGD z prośbą o przedstawienie propozycji zakresów tematycznych, które wymagają wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej.
Nowa perspektywa finansowa ze środków unijnych na lata 2014-2020 stawia nowe wyzwania dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady. Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), czyli szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju. LGD Nasze Bieszczady uruchomiło szereg narzędzi konsultacyjnych. Podstawowe to konsultacje społeczne z mieszkańcami, które były organizowane w miesiącu wrześniu, po dwa spotkania w każdej z gmin, planowanych do objęcia wsparciem, tj. Baligrodzie, Cisnej , Komańczy, Lesku i Zagórzu. Uczestnicy działania ponad 130 osób przeanalizowali mocne i słabe strony oraz zagrożeni i szanse swojej ,,małej ojczyzny". Prace te miały za zadanie wyznaczyć cele rozwoju naszego obszaru na które zostanie przyznawane wsparcie z funduszy unijnych w ramach wypracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dodatkowe narzędzie konsultacji to ankiety, kierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów tworzących LGD Nasze Bieszczady oraz interesariuszy dokumentu. Ze względu na fakt, iż - jak wynika z już prowadzonych konsultacji - jednym z podstawowych priorytetów stanie się najprawdopodobniej zrównoważony rozwój, odwołujący się do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i prowadzący w kierunku rozwoju turystyki, rękodzieła, produktu regionalnego oraz różnych form wsparcia marketingowego tej wytwórczości, planowane jest wyjście poza konsultacje interesariuszy z terenu LGD Nasze Bieszczady i skierowanie pytań do potencjalnych turystów i nabywców oferowanych produktów.

 

Na stronie LGD Nasze Bieszczady jest uruchomiona ankieta dotycząca potrzeb i oczekiwań również skierowana do turystów i nabywców produktów lokalnych w odniesieniu do działań możliwych do implementacji w ramach realizacji LSR.
Jesteśmy otwarci na pomysły, propozycje działań, które będziemy mogli uwzględnić w LSR na lata 2014 – 2020.
Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
Jolanta Bartnicka- Węgrzyn

Poprawiony: wtorek, 13 października 2015 15:06